MINOTENK: En minoritetspolitisk tenketank 

Minotenk ble dannet i 2008 og er en tenketank som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse. Vi vil styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter – og tilstedeværelse og deltakelse i det offentlige rom. Minotenk mener åpen og ærlig dialog er et viktig verktøy til større innsikt og forståelse mellom minoritet og majoritet.

Våre arbeidsmetoder

Vi jobber for å øke den generelle kompetansen om minoritetsspørsmål gjennom foredrag, fremming av politiske og praktiske løsninger, dialogmøter, seminarer, utvikling av ressursmateriale og bøker m.m. Vi legger vekt på bred formidling mot både politikere, forskere, praktikere og ulike minoritetsmiljøer.

Minotenk skal være et supplement til offentlige organer og bidra med innsikt i erfaringene til unge med minoritetsbakgrunn. Vårt ungdomsnettverk utfyller en viktig funksjon som rollemodeller i sine respektive miljøer og samfunnet for øvrig, og bidrar til  positive holdningsendringer. I kombinasjon med vårt samarbeid med premissleverandører i den offentlige debatten (journalister, politikere, forskere), styrker dette våre resultater og sørger for at vårt arbeid når ut til flest mulig.

Nettverk

Minotenk er også en nettverksgruppe for unge mennesker på tvers av etnisk bakgrunn, religion og kjønn. Vi tilbyr en plattform og faglig kompetanse til å delta i den offentlige debatten og styrker unges kvalifikasjoner til å engasjere seg i samfunnsaktuelle temaer. Vårt ungdomsnettverk har språk, tillit og erfaring som er forutsetningen for å nå ut til de aktuelle minoritetsgruppene i Norge. Vi jobber for å styrke og heve kompetansen blant unge voksne som kan jobbe som endringsaktører i  sine respektive miljøer, men også i samfunnsdebatten – med vekt på likestilling og ytringsfrihet.

Integrering og integreringspolitiske virkemidler

Minotenks overordnede fokus er integrering og integreringspolitiske virkemidler. Vi besitter en bred faglig kompetanse, og holder oss kontinuerlig oppdatert på relevant forskning. Våre prosjekter bidrar til kompetanseheving og bevisstgjøring rundt de største utfordringene knyttet til integrering og det flerkulturelle samfunnet. Vårt arbeid styrker unge menneskers selvtillit og evne til å ta selvstendige og ansvarlige avgjørelser i eget liv – og de blir også i stand til å videreføre dette til andre unge mennesker og foreldregenerasjonen. Vi ønsker å gi unge verktøy til å håndtere stigmatisering og danne trygge mangfoldige identiteter.

Vi er partipolitisk og religiøst uavhengige.

Minotenks ideologiske plattform er FNs Menneskerettigheter

Vi har hatt utstrakt fokus på likestilling, og å fremme LHBT-personers rettigheter og likestilling i minoritetsmiljøer.

Minotenk henvender seg i særlig grad til yngre mennesker, og jobber derfor spesielt med å fremme verdier som gjensidig respekt, ansvar for egne og andres verdier og verdighet.

Hovedsatsninger 

Negativ sosial kontroll: Minotenk har spesielt jobbet med holdningsendrende arbeid mot tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem sosial kontroll siden vår oppstart i 2008. Vi øker stadig vårt fokus på en mer helhetlig tilnærming til tematikken, blant annet gjennom arbeid for å fremme seksuell helseinformasjon i minoritetsmiljøer og ved å belyse gutter og menns rolle i tematikken.

Radikalisering og voldelig ekstremisme: Vi har også jobbet med å rette fokus på forebygging av ekstremisme i Norge siden 2009. Vi har  tilegnet oss dybdekunnskap om de ideologiske trendene, propagandamateriale, rekrutteringsmekanismer, samt de psykologiske og sosiologiske aspektene av radikalisering og voldelig ekstremisme, spesielt med jihadistisk fortegn. Vi har skrevet en rekke artikler, og deltatt i en rekke fagfora, både i Norge og internasjonalt bl.a. The White House Summit i Washington, Leaders Summit i FN, Global Terrorism Forum, og andre internasjonale konferanser i Madrid, Berlin, Brussel og Abu Dhabi.

Vi deltar i flere internasjonale fagnettverk og ressursgrupper, som The Radicalisation Awareness Network (RAN) og The Youth Civil Activism Network (YouthCAN).

Andre satsingsområder:

  • Styrke personlig autonomi og selvtillit hos unge med minoritetsbakgrunn
  • Stimulere til økt samfunnsdeltagelse og utdanning blant minoritetsgrupper
  • Innvandrerbarns livssituasjon
  • Likestilling på alle områder (kjønn, seksuell orientering, livssyn, funksjonsevne og etnisitet)
  • Bidra til å forbedre forholdet mellom minoritets og majoritetsbefolkningen, samt forholdet minoritetsgrupper i mellom
  • Diskriminering og hatkriminalitet
  • Styrke minoritetenes demokratiske rettigheter og rettsstilling, samt tilstedeværelse og deltagelse i det offentlige rom

 

Styret:

Navjot Sandhu (styreleder), Burhaan Hassan, Mishell Ofi Akhtar, Waseem Mirza og Umar Ashraf

Rådgivende organ:

Dag Hareide, Nazneen Khan Østerem, Oddbjørn Leirvik, Anne Hellum, Torkel Brekke, Anton Steen, Kari Vogt, Berit Thorbjørnsrud, Lars Gule, Anja Bredal, Sheraz Yaqoob, Thomas Hylland Eriksen, Stig Stensli, Gunnhild Stordalen, Cecilie Hellestveit, Sebastian Stein, Mona Abdel-Fadil, Walaa Abuelmagd, Stig Jarle Hansen, Torunn Arntsen Sajjad, Amina Selimovic og Noor Jdid.