Flere tar til orde for en handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger

25

OKTOBER, 2018

22. oktober var daglig leder Linda Noor hos Studio 2 (NRK P2), hvor temaet var «tiltak mot islamofobi?».

Bakgrunnen var forskningsrapporten «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier» fra Politihøgskolen, av Tore Bjørgo (red.), Cora Alexa Døving, Terje Emberland, Ingvild Magnæs Gjelsvik og Birgitte P. Haanshus. I en kronikk hos Forskning.no redegjorde Bjørgo for noen av funnene, og avsluttet med følgende oppfordring:

«Det er prisverdig at regjeringen har iverksatt en handlingsplan mot antisemittisme, men det er minst like stort behov for forebyggende innsats mot islamofobi».

24. oktober presenterte likestillings og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm sin rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD), som peker på utfordringer i Norge på dette området. Som en av tro hovedutfordringer, la ombudet vekt på det hardere ytringsklimaet som har oppstått, og sa følgende:

«Dette kommer til uttrykk ikke minst i kommentarfelt og i sosiale medier. Muslimer er særlig utsatt, men også jøder, rom, samer, asylsøkere og andre grupper utsettes for hets og fiendtlighet. Parallelt har den organiserte rasismen og nynazismen blitt mer synlig. Videre er det i Norge, som ellers i Europa, en utbredt skepsis til muslimer som det er all grunn til å være oppmerksom på. Dette handler om negative generaliseringer i form av fordommer. Vi etterlyser tydelige politikere som aktivt motarbeider den negative utviklingen i holdninger og ytringer».

I forkant av dette hadde ombudet også til Klassekampen (11. oktober 2018) tatt til orde for at det trengs en handlingsplan.

Vi i Minotenk ser positivt på at flere ser behovet for nettopp en handlingsplan, og vil fortsette med det pågående arbeidet.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen