Ytringsfrihetens dilemmaer av Stina Ihle Amankwah

Hvorfor snakker «alle» om ytringsfrihet, og hva er det egentlig de snakker om? Hva betyr den digitale tidsalder for ytringsfriheten? Hvorfor blir ytringsfriheten så ofte diskutert i saker som egentlig handler om vold? 

Denne boken tar med leseren inn i grenselandet og paradoksene rundt en av våre viktigste rettigheter. Den utforsker mulige sammenhenger mellom ord og handlinger, ser på hvordan en juridisk og sosial tolkning av ytringsfrihet henger sammen, og hvordan ytringsfriheten best kan være et demokratisk verktøy. Gjennom eksempler belyser den en av vår tids mest kompliserte spørsmål og gir leseren verktøy for å forstå og bygge argumenter i ytringsfrihetsdebatten.

 

INNHOLD:

Kapittel 1 – Hva er ytringsfrihet og hvorfor har vi den?

Kapittelet gjør rede for hva ytringsfriheten er, hvor den kommer fra, og hvorfor den er så omdiskutert. Det presenterer ytringsfriheten både som en rettighet og som et demokratisk verktøy. Kapittelet har som mål å bygge forståelse for den grunnleggende verdien av ytringsfrihet og danne et solid og bredt fundament for videre diskusjon.

Kapittel 2 – Ytringsfrihetens grenser – undertrykkerens verktøy og offerets forsvar

Kapittelet gjør rede for forskjellene mellom juridisk og sosial forståelse av hva som utgjør en ytring, ytringsfrihet, ytringskultur og ytringsrom samt barrierer mot å ytre seg. Det har som mål å redegjøre for de ulike balansepunktene som må tas i betraktning i spørsmål om ytringsfrihet. Leseren gis verktøy for å kunne sette sin forståelse av ytringsfriheten inn i ulike sammenhenger, og utfordringene den kommer med.

Kapittel 3 – Krever det digitale demokratiet en ny tilnærming til ytringsfrihet?

Kapittelet skal gi en forståelse av hvordan rammene rundt den offentlige debatten har endret seg, og hvilken betydning dette har for hvordan ytringsfriheten bør reguleres. For eksempel problemstillinger som er et resultat av det nye digitale demokratiet, som ekkokamre, falske nyheter og virkelighetsmanipulering gjennom sosiale medier. Målet er å få leseren til å reflektere over hvordan ytringsfriheten burde utformes for å kunne fungere optimalt i et digitalt demokrati.

Kapittel 4 – Ytringer kan overbevise folk om å handle

Kapittelet skal presentere hvordan folks holdninger kan påvirkes gjennom ulike typer språk, hatprat og skadelige ideologier. Ytringer som manipulerer virkelighetsforståelsen og konfliktbildet, og appellerer til sterke følelser, kan føre til dehumanisering og fiendebilder. Videre presenteres en analyse av forskjellen mellom sårede følelser og krenkelser. Målet er å demonstrere hvordan språk påvirker holdninger og overbeviser oss om ubekreftede sannheter både bevisst og ubevisst.

Kapittel 5 – Overbevisning som fører folk fra ord til handling

Kapittelet viser hvordan negative holdninger til enkelte grupper, på enten individ- eller gruppenivå, kan føre til voldshandlinger mot de utsatte gruppene, og hvordan ytringer er en del av dette. Det handler om hvordan kategorisering av «oss» og «dem», pulverisering av ansvar for hatefulle handlinger, og toleranse for og oppfordring til vold kan føre til moralsk forfall på individnivå og demokratisk kollaps på samfunnsnivå. Målet er å beskrive hvordan språk kan overbevise til handling.

Kapittel 6 – Straffbare ytringer

Kapittelet tar sikte på å presentere lovverket rundt ytringsfriheten på en forståelig måte, og sette det inn i ulike sammenhenger for å vise hvorfor det er utformet slik. Det tar for seg hatytringer, trusler, og karikaturer og blasfemi. Målet er å legge grunnlag for at leseren kan reflektere over hvordan han/hun selv mener at lovverket burde være utformet.

 

Last ned PDF av boken her.

Boken er gitt ut med støtte fra stiftelsen Fritt ord

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.